اصفهان- خيابان جي شرقي- خيابان ارغوانيه- بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)- ساختمان انديشه- طبقه سوم- دفتر ارتباط با علم و صنعت- تلفن 35002561-031

آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: ۳۵۰۰۲۵۶۰ - ۰۳۱
Powered by DorsaPortal