اصفهان- خيابان جي شرقي- خيابان ارغوانيه- بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)- ساختمان انديشه- طبقه سوم- دفتر ارتباط با علم و صنعت- تلفن 35002561-031

۱۳۹۷ ششم ارديبهشت
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: 9 - 35354001 - 0311 داخلی 2554
Powered by DorsaPortal