اصفهان- خيابان جي شرقي- خيابان ارغوانيه- بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)- ساختمان انديشه- طبقه سوم- دفتر ارتباط با صنعت
تلفن:35002514-031
031-35002560      
031-35002476     
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: ۳۵۰۰۲۵۶۰ - ۰۳۱
Powered by DorsaPortal