اولويت هاي پژوهشي زندان ها در سال 1395
فهرست الويت هاي پژوهشي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور/dorsapax/userfiles/file/pajohesh.docx
۱۳۹۷ چهارم خرداد
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: 9 - 35354001 - 0311 داخلی 2554
Powered by DorsaPortal